احتمالات پیش نویس NFL در در اطراف اول جت ها، بر مقدمه قرارگیریهمین جا گزارش شناسایی کنید برای بدست آمده Inside the Jets به صندوق درگاه ممکن است هر سه شنبه صبح.

تا پیش نویس NFL به سختی بیش اجتناب کرده اند ۲ هفته که هنوز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جت ها در درفت امسال با ۲ ۱۰ محدوده برتر مجهز شدند. گمانه زنی های زیادی با توجه به اینکه هواپیماها با پیک های ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ چه وضعیت هایی را هدف قرار خواهند داد، موجود است.

در نظر گرفته شده می‌کردم جلب توجه است به فینال باری کدام ممکن است جت‌ها خوب شرکت کننده در اطراف اول را در هر پست محدوده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظرم را با توجه به احتمال استفاده اجتناب کرده اند آن مکان در سال جاری خاص کنم.

در همین جا تفکیک است: