آیین تعمیر بوی ناسالم مزار حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبور نویسندگان استان فارسبه رویداد هفته آثار هنری انقلاب اسلامی همانطور که صحبت می کنیم قبر حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبور نویسندگان ستاره فیلم استان فارس همراه خود حضور مسئولان استان عطرافشانی شد.