آنتی‌بیوتیک‌ها همراه خود ذهن چه می‌کنند؟


آنتی بیوتیک‌

تهران (پانا) – گوارش هیکل انسان همراه خود ذهن ارتباط مستقیمی دارد. با این حال بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد آنتی‌بیوتیک می‌تواند روی ذهن تاثیرات عقب کشیدن بر جای بگذارد.

به گزارش نمناک، آنتی بیوتیک ها دسته ای اجتناب کرده اند داروها هستند کدام ممکن است برای اجتناب کرده اند بین برداشتن اجزا تحمیل کننده متنوع اجتناب کرده اند بیماری های عفونی، به صورت در عمق {در سراسر} دنیا بلعیدن می شوند. با این حال خواه یا نه اجتناب کرده اند تاثیر این دارو بر ذهن توجه دارید؟ بلعیدن تمدید شده مدت آنتی بیوتیک ذهن را دچار اشکال می تدریجی.

چگونه آنتی بیوتیک ممکن است کار کردن ذهن را کاهش دهد؟

یافته های فعلی آرم می دهد کدام ممکن است استفاده تمدید شده مدت اجتناب کرده اند آنتی بیوتیک ها ممکن است مانع اجتناب کرده اند انبساط سلول حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سلامت روده شود. ارتباط بین تجهیزات گوارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن بیش اجتناب کرده اند خوب سال خرس توجهات پزشکی قرار گرفته است.

با این حال مقاله آموزشی فعلی کدام ممکن است در ماه آوریل آشکار شد، خوب ارتباط روشن بین میکروب های روده، سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن را آرم داد. محققان معتقدند کدام ممکن است بلعیدن تمدید شده مدت آنتی بیوتیک ها ممکن است کار کردن ذهن را مختل تدریجی.

معامله با تمدید شده مدت بالقوه است بر کار کردن ذهن تاثیر بگذارد، با این حال پروبیوتیک ها می توانند کشش ذهن را متعادل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان خوب انتخاب معامله با دقیق فکر می شوند.

ارتباط ذهن – سیستم امنیت – روده

۱۰ سال پیش محققان تبصره کردند کدام ممکن است وضعیت سیستم امنیت تاثیری بر انبساط سلول های مغزی دارد. روده، تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی امنیت را خرس تاثیر مکان ها.

مانکن های حیوانی آرم داده اند کدام ممکن است میکروب ها می توانند پاسخ امنیت هیکل را ترتیب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر بیماری دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرتریت روماتوئید تاثیر بگذارند.

هدف اجتناب کرده اند این بررسی بازرسی ارتباط بین تجهیزات گوارش، سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ذهن است. محققان علاوه بر این آرم دادند کدام ممکن است خوب سلول امنیت بی نظیر در ذهن، فرم مونوسیت، به طور قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد. هنگامی کدام ممکن است معامله با به سطح خاموش کردن کاهش یافته است است.

همراه خود وجود مونوسیت ها، بالقوه است خوب مسیر ارتباطی کلی جدید اجتناب کرده اند تنظیم به همان اندازه ذهن اختراع کنند.

تجهیزات گوارش ذهن ما را تعیین کنید می دهد

تجهیزات گوارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن همراه خود هم اجتناب کرده اند طریق هورمون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارتباط عصبی همراه خود عنوان محور روده – مغر در تصمیم هستند.

{در این} بررسی بر روی آنتی بیوتیک های رایج، نورون زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده تحریک پذیر کدام ممکن است در گزارش های سلولی آشکار شده است، گروه تحقیقاتی از آنتی بیوتیک تجویز کرد به همان اندازه تا حد زیادی میکروب های روده را در یک واحد گروه اجتناب کرده اند موش ها اجتناب کرده اند بین ببرد.

شواهد در جاری انبساط حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است مخلوط کردن میکروبی روده بالقوه است باعث کاهش کاراکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله پاسخ امنیت در ذهن شود. به تازگی آرم داده شده است کدام ممکن است کبد، بلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن میکروگلیا، سلول های امنیت ذاتی سیستم عصبی مرکزی (سیستم عصبی مرکزی) را تعیین کنید می دهد.

علاوه بر این این، ارتباط بین مسائل عصب شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا عصبی ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروبیایی روده ای بازرسی شد.

کار کردن ذهن در کل عمر اقامت

روزی کدام ممکن است آنتی بیوتیک میکروب ها را اجتناب کرده اند بین برد، موش ها کشف نشده آزمون حافظه قرار گرفتند. موش ها در مقابل همراه خود گروهی اجتناب کرده اند موش هایی کدام ممکن است خرس معامله با قرار نگرفتند، ناسالم حرکت کردند.

هنگامی کدام ممکن است تبصره نورون زایی (ساخت سلول مغزی جدید) در ناحیه هیپوکامپ ذهن موش آزمایشی تبصره شد، دانشمندان شاهد کاهش تکنیک دار آن بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیپوکامپ برای رفع حافظه مورد نیاز است.

همزمان این گروه در ذهن استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون ذهن میزان کمتری اجتناب کرده اند گلبول های سفید خون را نیز تجزیه و تحلیل داد. تحقیق زودتر آرم داده اند کدام ممکن است مونوسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سلول های سیستم امنیت به محافظت نورون زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه کمک می کنند.

مسائل شدید آنتی بیوتیک روی ذهن

بر مقدمه داده ها اجتناب کرده اند تقلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آزمایش های داخل شیشه ای، حدس و گمان ای گرفت کدام ممکن است مونوسیت ها شناخته شده به عنوان خوب پیوند بین روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعدیل نورون زایی در بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری کمک می کنند.

محققان علاوه بر این دریافتند کدام ممکن است آنتی بیوتیک بالقوه است به طور مستقیم بر نورون زایی تاثیر بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ساده اجتناب کرده اند طریق حرکت بر میکرو ارگانیسم های روده.

این بررسی علاوه بر این اولویت نسبت به اختلال در سلامت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسمانی تا حد زیادی اجتناب کرده اند طریق استفاده تمدید شده مدت اجتناب کرده اند آنتی بیوتیک ها را افزایش می دهد. شواهد علمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاهی آرم می دهد کدام ممکن است ارتباط ذهن – روده در انبساط بیماری های متابولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی عملکرد حیاتی دارد.