آموزش درست نگهداری اجتناب کرده اند آکواریوم در منزل


آکواریوم

تهران (پانا) – نگهداری اجتناب کرده اند آکواریوم {در خانه} دنبال کنندگان زیادی دارد. نگهداری اجتناب کرده اند آکواریوم خانگی خواستن به مراقبت دارد به همان اندازه ماهی ها به خطر نیفتند.

متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی کنجکاوی مند به از گرفتن آکواریوم {در خانه} شخصی هستند. دانشمندان معتقدند ماهی ها نسبت به سایر حیوانات خانگی کدام ممکن است در موجود در خانه نگهداری می شوند عمر متداولبیشتری دارند از دشمن تهدیدی برای همه زمانها آنها نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای می خواست آنها در همه زمان ها تامین تبدیل می شود. همراه خود این جاری، به طور معمول است قابل انجام است از کیت آسیب ببیند، محافظت مخزن آسیب ببیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی قابل انجام است بپرد. {در این} نیمه اجتناب کرده اند نمناک نکاتی با اشاره به نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت های می خواست آکواریوم خانگی را خاص می کنیم.

{برای حفظ} سلامت ماهی عالی آکواریوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمکن صحیح تهیه کنید

شاید مهمترین قدم برای بدست حمل ماهی مفید، انواع آکواریوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت صحیح برای آن باشد. متعاقباً عالی آکواریوم همراه خود مقیاس صحیح برای ماهی شخصی انواع کنید. به نظر می رسد مانند است آکواریوم های کودک نوپا به نگهداری کمتری خواستن دارند، هنگامی که شما نیازی به نگهداری ندارید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات این آکواریوم ها به معنای از دست دادن زندگی زودهنگام ماهی های خواهید کرد هستند. پس آکواریومی را انواع کنید کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند انبساط ماهی خواهید کرد نیازی به تعویض نداشته باشد.

اگر در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خنک مسکن می کنید، برای آکواریوم شخصی به گرمکن خواستن دارید. دمای می خواست ماهی در مناطق گرمسیری بین ۲۳ به همان اندازه ۲۶ سطح سانتیگراد است، متعاقباً گرمکن آکواریوم شخصی را همراه خود ملاحظه به مقیاس آن خریداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دما را همراه خود ملاحظه به دمای اتاق ترتیب کنید.

کاندیدای صحیح را انواع کنید

اکثر فیلترها امروزه هر سه مرحله فیلتراسیون را به خوبی انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً بر مقدمه مقیاس آکواریوم طبقه بندی کردن می شوند. اگر ماهی‌هایی را نگهداری می‌کنید کدام ممکن است تا حد زیادی اجتناب کرده اند ماهی‌های تولید دیگری خواستن به مصرف شده دارند، مشابه با ماهی بنفش هر دو سیکلید، هر دو ماهی‌های کودک‌دار هر دو بلند، انواع فیلترهای عظیم‌تر اندیشه بهتری است. اگر اجتناب کرده اند فیلترهای کارتریج لغزنده استخدام می کنید، آن ها را به صورت هفتگی بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی عالی بار آن ها را تعویض کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر فیلترهای کیس مشابه با دارید، آن ها را مرتب چک کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم تازه هر دو تعویض کنید.

ماهی استرس دار

استرس ماهی را همراه خود محافظت های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیگاه های دستی کاهش دهید. برخی اجتناب کرده اند ماهی های دریای آزاد برای بافت ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن خانه به هود آکواریومی خواستن دارند. اگر برای این دسته اجتناب کرده اند ماهی ها در آکواریوم محافظت طبیعی وجود نداشته باشد، خطر بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی در آن افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به منظور شما ماهی بیشتری داشته باشید، محافظت طبیعی تزئینی آکواریوم شخصی را افزایش دهید.

تنوع همراه خود ماهی

تنوع ماهی را همراه خود جو آکواریوم شخصی بیابید.

در گذشته اجتناب کرده اند کسب ماهی مشخص شده، مشخص شوید کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر تذکر نیازهای مراقبتی آن را برآورده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سایر ماهی های حال در آکواریوم خواهید کرد تنوع دارد. هنگام کسب ماهی، علائم استرس هر دو بیماری را بازرسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کسب ماهی فرد مبتلا . عادات شنای شخصی را نیز بازرسی کنید. مشخص شوید کدام ممکن است باله‌های ماهی پاره نشده هر دو آسیب نبینند، اجتناب کرده اند جمله لکه‌های سفید، چه احتمال دارد بنزین تکل بازو خواهید کرد داشته باشند. اجتناب کرده اند کسب ماهی معاصر از تا حد زیادی تمایل علائم استرس است. در گذشته اجتناب کرده اند کسب ماهی مشخص شده، آن را به مدت عالی هفته در آکواریوم شخصی نگهداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صحیح بودن آن مشخص شوید.

گونه‌های خاصی اجتناب کرده اند ماهی‌ها، ماهی‌ها را پرورش می‌دهند. یعنی باید آنها را در گروه های ۶ به همان اندازه ۱۰ تایی بخرید. تعدادی از الگوی اجتناب کرده اند اکثریت اینها ماهی ها عبارتند اجتناب کرده اند: تترافیش، باربیکیو، دانیو، راسبورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گربه ماهی کوروریوراس. اگر اکثریت اینها ماهی همراه خود آکواریوم خواهید کرد سازگار نیست، ماهی عکس پیدا کنید.

طیف گسترده ای از عکس اجتناب کرده اند ماهی ها وجود دارند کدام ممکن است باید توسط خودم نگهداری شوند، مشابه با کوسه های رنگین کمانی، متوجه شد ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. . متعاقباً به منظور شما چندین نوع ماهی را در یک واحد آکواریوم نگهداری کنید، یکی تولید دیگری را انواع کنید.

ماهی جدید را به مخزن اضافه کنید

ماهی را {به آرامی} در مخزن قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توصیه ناگهانی آن در مخزن . چندین استراتژی برای امتحان کردن این موجود است. برای جلوگیری اجتناب کرده اند استرس بیش اجتناب کرده اند حد ماهی ها در حین حضور در مخزن، چراغ های آکواریوم را خاموش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه شامل ماهی را در مخزن قرار دهید، سپس مقدار به سختی آب آکواریوم را موجود در کیسه شامل ماهی بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ریختن آب . کیسه را وارد لگن نکنید. در تعدادی از ساعت اولی کدام ممکن است ماهی ها در آکواریوم هستند، چراغ های آکواریوم را روشن نکنید. در تعدادی از روز اول مراقبت اجتناب کرده اند ماهی شخصی، آنها را اجتناب کرده اند نزدیک بازرسی کنید به همان اندازه مشخص شوید کدام ممکن است علائمی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای می خواست شخصی را خواستن کنید.

در پایان حتماً هر عصر چراغ های آکواریوم را خاموش کنید از ماهی ها {نمی توانند} چشمان شخصی را برای خواب ببندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود آفتاب به توجه آنها آسیب می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وجود آفتاب در آکواریوم باعث افزایش انبساط جلبک ها در آکواریوم تبدیل می شود. آب. کسب چراغ های تایمر برای شما ممکن است اندیشه خوبی {خواهد بود}.

آب آکواریوم

تنظیمات کوچکی در آب آکواریوم تحمیل کنید به همان اندازه ماهی مفید نگه دارد.

رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرها معمولاً به همان اندازه حدودی آلوده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلظت این آب اجتناب کرده اند آکواریوم ها تا حد زیادی است. آب آکواریوم معمولا شامل نیترات است (حتی همراه خود وجود فیلتر خوشایند در موجود در مخزن). تنظیمات آب مسئله اولیه برای عالی جو مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل آکواریوم است. کف مخزن را حداقل عالی بار در ماه تازه کنید، مخصوصا {زباله ها} را تازه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عالی سیستم جریان هوا صحیح برای بردن کلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلزات با کیفیت حرفه ای اجتناب کرده اند آب آکواریوم بیشترین استفاده را ببرید. در گذشته اجتناب کرده اند ریختن آب جدید در آکواریوم: PH آب آکواریوم را همراه خود PH متر مقیاس گیری کنید. ماهی های آب شیرین در مرحله pH اجتناب کرده اند ۶.۶ به همان اندازه ۷.۸ انبساط بهتری خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بیماری های مختلف مصون می مشابه با را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این باید ملاحظه داشت کدام ممکن است برای از گرفتن محیطی مفید در آکواریوم شخصی حداقل ماهی عالی بار آب آن را تعویض کنید.

همراه خود مصرف شده در زمان صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چرخ دنده صحیح به ماهی های شخصی {کمک کنید} به همان اندازه مفید بمانند

برخی اجتناب کرده اند ماهی ها گیاهخوار، برخی گوشتخوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی گیاهخوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشتخوار هستند. ماهی های مختلف به چرخ دنده مغذی متفاوتی خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به غذای باکیفیت خواستن دارند. دانش می خواست شخصی را با اشاره به نیازهای مصرف شده ای ماهیان شخصی بدست آمده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طیف گسترده ای از وعده های غذایی به آنها وعده های غذایی دهید. اکثر ماهی ها معمولاً خواستن به حداقل یک بار در روز مصرف شده دارند، همراه خود این جاری، ماهیانی کدام ممکن است ورزش بیشتری نسبت به سایر ماهی ها دارند به وعده های غذایی تا حد زیادی با این حال در بخشها کمتر خواستن دارند.

نگهداری ماهی در آکواریوم کار سختی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نیازهای اولین آنها برآورده شود، می توانید سال های زیادی را همراه خود آنها سپری کنید.

آب مفید آکواریوم یعنی ماهی مفید

یکی اجتناب کرده اند مهمترین اطلاعات رسیدن نگهداری اجتناب کرده اند آکواریوم خانگی درک کردن نکاتی در اتصال همراه خود آب کدام ممکن است در شکسته نشده این نیمه اجتناب کرده اند نمناک به دلیل درست آن پرداخته ایم.

پس اجتناب کرده اند کسب عالی آکواریوم جدید، باید انبساط میکرو ارگانیسم های مفید را در آب آن الهام بخش کنید. این دوران به مدت ۴ به همان اندازه ۶ هفته شکسته نشده ممکن است داشته باشد. استفاده اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم های آغاز کننده ممکن است این چرخه را به ۱ به همان اندازه ۳ هفته کاهش دهد. {در این} نیمه اجتناب کرده اند نمناک به راه اندازی شد نحوه این کار می پردازیم:

پس اجتناب کرده اند ریختن آب در مخزن، ماهی را حداقل به مدت ۲۴ ساعت در آن قرار ندهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فیلتر حال در مخزن، آب را تصفیه کنید. مقداری دانیو، گورامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ماهی های کودک نوپا را در آکواریوم شخصی قرار دهید (این ماهی ها سرسخت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آمونیاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیتریت ظریف نیستند).

گام به گام میکرو ارگانیسم های مفید را به آب آکواریوم اضافه کنید به همان اندازه تعادل صحیح در آب تحمیل شود، سپس ماهی جدید شخصی را در آب آکواریوم قرار دهید.

مراقبت روزانه

{هر روز} دمای آب آکواریوم را چک کنید.

مراقبت هفتگی

۱۰ نسبت اجتناب کرده اند آب آکواریوم را همراه خود آب تازه متفاوت کنید.

PH آب، آمونیاک، نیترات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلر حال در آب را مقیاس گیری کنید.

اجتناب کرده اند شر جلبک ها در آب آکواریوم خلاص شوید.

مراقبت ماهانه

ماسه را اجتناب کرده اند آب آکواریوم کنار کنید.

۲۵ نسبت اجتناب کرده اند آب آکواریوم را همراه خود آب تازه متفاوت کنید.

فیلتر را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازه کنید هر دو در صورت لزوم تعویض کنید.

اجتناب کرده اند شر جلبک خلاص شوید.

محصولات خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزئینی را تازه کنید.

در صورت لزوم محصولات آکواریوم خشمگین را مختصر کنید.

چرخ دنده شیمیایی حال در آب آکواریوم

محدوده pH نرمال:

محدوده pH اندیشه آل برای آب آکواریوم بین ۶.۵ به همان اندازه ۸.۲ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تعادل pH در آب آکواریوم سلامت ماهی را شبح می تنبل.

کلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلرامین:

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است آب شهر شامل کلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلرامین است، در گذشته اجتناب کرده اند ریختن آب، آنها را در آکواریوم شخصی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فیلترها اجتناب کرده اند بین ببرید.

آمونیاک:

میزان آمونیاک حال در آب آکواریوم نباید تا حد زیادی اجتناب کرده اند ۰.۲۵ میلی خوب و دنج در لیتر باشد. برای کاهش میزان آمونیاک در آب آکواریوم می توانید اجتناب کرده اند خنثی کننده های آمونیاک بیشترین استفاده را ببرید.

نیتریت:

اگر مقدار نیتریت آب آکواریوم بیش از حد باشد، اکسیژن خون ماهی مقیاس را کاهش می دهد. برای کاهش نیتریت آب آکواریوم مقداری نمک به آب اضافه کنید.

نیترات:

مقدار نیترات در آب آکواریوم نباید بیش اجتناب کرده اند ۴۰ میلی خوب و دنج در لیتر باشد. نیترات اضافی در آب آکواریوم باعث افزایش جلبک در آن تبدیل می شود. تعویض آب مخزن به کاهش مرحله نیترات {کمک می کند}.

بدبختی:

سختی آب به مقدار کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منیزیم حال در آب ردیابی دارد. محدوده خالص کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منیزیم در آب آکواریوم بین ۱۰۰ به همان اندازه ۲۵۰ میلی خوب و دنج در لیتر است. آب فوق العاده روی حیله و تزویر معمولا pH بالایی دارد. ناخوشایند شدن آب مرحله pH را کاهش می دهد.

قلیاییت:

محدوده خالص آب حوضچه قلیایی بین ۱۲۰ به همان اندازه ۳۰۰ میلی خوب و دنج در لیتر است. قلیائیت کم ممکن است باعث اصلاح ناگهانی مرحله pH آب آکواریوم شود کدام ممکن است ممکن است مسکن ماهی را شبح تنبل. برای افزایش خاصیت قلیایی آب را افزایش دهید.

دماها:

دمای تعادل آب آکواریوم بین ۲۳ به همان اندازه ۲۸ سطح سانتیگراد است. نوسانات ناگهانی دما باعث آسیب به ماهی تبدیل می شود. {برای حفظ} دمای صحیح آکواریوم اجتناب کرده اند بخار آکواریوم بیشترین استفاده را ببرید.

دمای زیرین

عالی آکواریوم به یک زن و شوهر نوع تصفیه خواستن دارد؟
۳ فرآیند برای تصفیه آب آکواریوم موجود است:

آلی، مکانیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی.

هر سه نوع تصفیه برای خنثی کردن آمونیاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیتریت اضافی در آب آکواریوم می خواست است. سیستم های فیلتراسیون معمولا اجتناب کرده اند این سه فرآیند استفاده می کنند:

فیلتر شنی:

صفحه سوراخ دار زیر لایه ماسه از به طور مداوم آب را تصفیه می تنبل.

فیلتر پاور:

در آکواریوم های عظیم استفاده اجتناب کرده اند فیلتر برقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلتر ساب شنی همراه خود هم پیشنهاد تبدیل می شود.

فیلتر انرژی الکتریکی خارجی:

این فیلتر معمولا در پایین لگن قرار دارد. این فیلتر آب را اجتناب کرده اند آکواریوم خارج کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق عالی کارتریج قابل تعویض پمپ می تنبل.

ممکن است فیلتر تنبل:

اندیشه آل برای آکواریوم های بیش اجتناب کرده اند ۲۰۸ لیتر.