آمریکا: ما در ۲ مسیر مذاکره همراه خود ایران هستیم – خبرگزاری مدارا


بر ایده بررسی ها نابرابری، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ذکر شد کدام ممکن است این ملت ۲ مسیر همزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازی را برای مذاکره همراه خود ایران دنبال می تدریجی.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند این ۲ مسیر مذاکرات برجامی در وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس مذاکرات برای آزادی زندانیان دوتابعیتی است.

این مقام آمریکایی با بیرون ردیابی به جاه طلبی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاه طلبی های کشورش تاکید کرد کدام ممکن است هیچ منصفانه اجتناب کرده اند این مسیرها تاکنون سودآور نشده است.

پرایس شکسته نشده داد: هرگونه گزارشی مبنی بر آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در موسسه مالی های کشورهای ثالث کذب است. وی افزود: متحدان ما دارایی های ایران را آزاد نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا نیز همراه خود آن موافقت نکرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است تمامی تحریم ها به همان اندازه روزی کدام ممکن است هماهنگی آخرین با توجه به تقاضا {تجدید نظر} کمیسیون حاصل شود، پابرجا خواهند ماند.