آشکار اجتناب کرده اند دیوار نگاره خلیج باسند فارس


به‌رویداد روز سراسری خلیج فارس اجتناب کرده اند دیوارنگاره‌ای همراه خود عنوان خلیج همراه خود سند فارس، عصر بلافاصله دهم اردیبهشت، همراه خود حضور اعضای شورای شهر تهران در ایستگاه مترو اقدسیه آشکار شد.